ಕನ್ನಡ (Kannada)

- Photos - 1 2 3 4 5 -

Near the peak of Kavi Shaila-Dhyana Peetha: Top line from left to right: De. Javara Gowda, Obaiah Gowda's son, Poorna Chandra Tejasvi, Kuppali Manappa, Devangi Chandrashekar; Sitting: Chodappa Reddy, Ingladi Manappa, Manudev, Marappa, M. H. Mari Gowda, Vu. Ka. Subbarayachar.

 

aboutus | contactus


- Copyright © 2006 - 2007 kuvempu.com -